29 grudnia – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Ponad połowa światowego PKB uzależniona jest od przyrody. To wszystkie drzewa, owady, ptaki oraz inne gatunki roślin i zwierząt sprzyjające dobrobytowi człowieka. Bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. To bogactwo gatunków, które spotykamy wokół siebie. Mało kto wie, że takie bogactwo można liczyć. I warto zapamiętać, że to bogactwo, im wyższe tym bardziej sprzyja wygodnemu i przyjemnemu życiu człowieka.

Niestety, od wielu lat notuje się spadek różnorodności biologicznej na całym świecie. Przyroda ubożeje, a tak skromne jej zasoby nie pozwolą funkcjonować społecznościom ludzi na odpowiednim poziomie. Dlatego też ochrona bioróżnorodności stała się jednym z priorytetów w czasie zmian klimatu. Ochrona bogactwa przyrody będzie jednym z elementów strategii walki z kryzysem ekonomicznym.

Według wytycznych i przewidywań unijnych, to właśnie wszelkie czynności związane z regeneracją przyrody i ochroną już istniejących ekosystemów, w ciągu nadchodzących lat, mogą zapewnić około 15 % nowych miejsc pracy. Podnoszenie standardów jakości dla przyrody będzie wpływało na podniesienie standardów w zakresie ochrony zdrowia człowieka w kwestii odporności na pojawianie się chorób wywoływanych przez mikroorganizmy (udowodniono, że na terenach bardziej zielonych i bogatych w bioróżnorodność liczba osób chorujących na wszelkiego rodzaju choroby zakaźne jest zdecydowanie mniejsza, niż na terenach uprzemysłowionych i ze zwartą, betonową infrastrukturą).

Dbanie o zróżnicowanie biologiczne terenów miejskich ma zapewnić również zmniejszenie wydatkowania ponoszonego na odszkodowania i odnawianie infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi (więcej terenów zielonych to więcej powierzchni do swobodnego filtrowania wody opadowej w głąb gleby). Zwrócono również uwagę, że dbanie o różnorodność biologiczną w miastach może zapewnić stały zasób gatunków fauny odpowiedzialnych za zysk ekonomiczny w rolnictwie. Przewiduje się, że jeśli do 2030 r., w miastach Europy 30 % powierzchni tych miast, będzie chronionych w sposób czynny (różnymi metodami), to miasta te mogą być miejscem ochrony owadów zapylających niezbędnych do zachowania ciągłości technologicznej w uprawach sadowniczych i ogrodniczych. Podobna sytuacja może zdarzyć się w przypadku innych grup roślin i zwierząt, które z terenów miejskich mogą zacząć powracać do natury. Ponadto dowiedziono, że tereny, obszary bogate w życie są doskonałymi obszarami chłodzenia tak zwanych miejskich wysp ciepła oraz przeciwdziałają negatywnym skutkom klęsk żywiołowych. Utrata różnorodności biologicznej i załamywanie się ekosystemów przyrodniczych (w tym zmęczenie środowiska, brak zdolności regeneracji oraz zniszczenia bez możliwości odnowienia) są największymi zagrożeniami dla ludności w następnym dziesięcioleciu. Oszacowano, że w wyniku działalności człowieka i spadku wydajności ekosystemów, świat każdego roku traci nawet 3,5 biliona euro! Taka strata w obecnej sytuacji gospodarczej nie może być pogłębiana i należy podjąć działania ją minimalizujące.

A co może zrobić deweloper żeby zachować i wspomagać rozwój bioróżnorodności? 

Przede wszystkim, w nowych realiach, należy wyeliminować wszystkie dotychczasowe złe praktyki i szkodliwe dla przyrody w miastach. Ochrona bioróżnorodności to również wytyczanie nowych standardów moralnych i etycznych. Ochrona bioróżnorodności to także edukacja. Rozbudowa miast przyszłości musi zachowywać maksymalną ilość tak zwanych terenów dzikich, na których działalność człowieka będzie wyeliminowana lub ograniczona do minimum (na terenie osiedla można stworzyć łąkę bez koszenia i na powierzchni tej łąki ustawić domki dla owadów). Miasta przyszłości będą musiały również chronić tereny o jak najmniej przekształconej strukturze krajobrazowej.

Każdy z deweloperów powinien zazieleniać tyle przestrzeni ile jest to możliwe – najnowsze komunikaty unijne wzywają do podjęcia szybkich działań, mających na celu zwiększenie ilości drzew do posadzenia na terenach miejskich (miasta liczące powyżej 20 tysięcy mieszkańców, do końca 2021 r. zobowiązane będą do przedstawienia planów zazielenienia). Dodatkowo każdy deweloper (o ile jest to możliwe), może propagować plany i projekty z zachowaniem oczka wodnego lub terenów o większej wilgotności gruntu. Inne czynności wspomagające bioróżnorodność na osiedlach w miastach to: minimalizacja wycinki drzew, dobór gatunków roślin do przewidywanych zmian klimatu i indywidualnych cech fizyko-chemicznych w miejscu, w którym ma funkcjonować nowa zieleń, akceptacja projektów bogatych w wiele gatunków do nasadzeń, ograniczenie lub eliminacja koszenia trawników, tworzenie tak zwanych zielonych ścian oraz propagowanie żywopłotów (w celu ochrony bogactwa ptaków miejskich). Wyliczono, że inwestycja 1 złotówki w zachowanie i ochronę natury, to realny trzykrotny zwrot poniesionych kosztów. Opłaca się? I to bardzo. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Ekoprzewodnika Eco Avengers!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *